תנאי שימוש באתר

 

1. עצם השימוש באתר אינאיטליה INITALIA או באיטליה (להלן: "האתר"), מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. לפיכך, קרא תנאים אלו היטב. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר.

 

2. האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר.

 

3. אם לא תעמוד בתנאי השימוש, האתר יהיה רשאי למנוע ממך את השימוש באתר.

 

4. השימוש באתר, בשירותים הניתנים בו ו/או קשורים אליו, לרבות מערכת הפורום וכל שירות ו/או מידע ו/או תוכן שבאתר, כפוף לתנאי השימוש, הכוללים הצהרות והתחייבויות של המשתמש.

 

5. בתנאי השימוש לעיל ולהלן, "תוכן" או "תכנים" פירושם: מאמרים, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת.

 

6. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, כלפי השימוש בו וכלפי התכנים המצויים בו. השימוש באתר ובתכנים המצויים בו ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה.

 

7. ידוע לך כי האתר איננו נושא בכל אחריות למהימנות התוכן, דיוקו, ואמינותו, ולכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, לכבודך, לרכושך ו/או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או הסתמכות עליהם ו/או מעצם פרסומם באתר.

 

8. אתה מתחייב להשתמש בתכנים שבאתר ובקבצים המותקנים באתר (ובכללם: טקסט הדף, צורת הדף, קבצי טקסט), רק לשימושך האישי ולא לפרסם אותם ברבים בכל אופן שהוא (הן בציטוט הטקסט כפי שהוא, הן בעיבוד הטקסט, והן בתקציר או סיכום), לרבות אתרי אינטרנט וחומר מודפס, למטרת רווח ממוני ו/או רווח רוחני ו/או למטרה אחרת.

 

9. אתה מתחייב לשמור את הקרדיט המלא למפרסם התוכן ולאתר בכל שימוש ו/או הדפסת ו/או הפצת תוכן מהאתר, בין בשימוש פרטי ובין בשימוש קבוצתי וכדומה.

 

10. כל הפרסומים המותקנים באתר בכל אופן שהוא (הן באמצעות קישור והן באמצעות תוכן פנימי והן באמצעות קובץ מצורף והן בכל דרך שהיא) הם באחריות המפרסמים בלבד.

 

11. אתה מתחייב שלא לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא להעברה של:תכנים בעלי אופי משמיץ, בוטה, מאיים, מטריד, גזעני, מזיק, פוגע ברגשות ציבור; תכנים שיש בהם משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, עידוד לביצוע עבירה; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – כל תוכן שפרסומו אסור לפי דיני התורה ו/או דיני מדינת ישראל או שמהווה עילה לתביעה אזרחית כלשהי.

 

12. בעלי האתר ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר ו/או כל אדם אחר לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מתוכן שיפורסם על ידך. הינך מסכים לכך שאתה האחראי הישיר והיחיד על התוכן שאתה מפרסם ו/או מפיץ באמצעות האתר. הינך פוטר בזה את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאי כוחו, מכל אחריות שהיא על התוכן שתפרסם ו/או תפיץ.

 

13. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע או בגין סיבה אחרת מתבקש לפנות מיידית למפעיל האתר בהודעה כתובה ומנומקת ומפעיל האתר מתחייב להסיר את ההפרה/הפגיעה מיד ובאופן מיידי במידה ותימצא סיבה מוצדקת לכך.

 

14. האתר רשאי לסרב לפרסום ו/או העברת תוכן באמצעותו מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו, והוא יהיה רשאי למחוק תכנים מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו המוחלט. אין באמור כדי להטיל חובה כלשהי על האתר לבדוק תכנים, אך אין להסתמך על האתר כי יבדוק את התכנים המועלים על ידי כל גולש.

 

15. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, ליצירת קשר עמך, לעדכונים שונים ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך.

 

16. ידוע לך והינך מסכים לכך כי הנהלת האתר רשאית לעשות בתוכן שבאתר, גם אם מדובר בתוכן שהגיע ממך, כל שימוש שהוא, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, מבלי צורך בהרשאתך וללא שתשולם לך כל תמורה בגין שימוש כאמור, וזאת גם אם הנהלת האתר תפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתוכן.

אנחנו מבטיחים לא להעביר את המייל שלכם לאף אחד, מידי פעם נשלח לכם עדכונים על איטליה שיוכלו לשמש אתכם 

מבקרים יקרים באתר. הנהלת האתר באיטליה עושה מאמץ שלא לפגוע בזכויות יוצרים של יצירות המועלות באתר. היה ובכל זאת והועלתה יצירה אשר עלולה לפגוע בזכויות יוצרים הנכם מתבקשים לפנות מיידית למערכת באיטליה בכדי שנוכל לטפל בעניין.

בברכה מערכת באיטליה

© INITALIA All rights reserved  

noun_sunny_1604932.png
noun_magnifier_2525286.png
0